วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2552

Requirement Definition

1. มี server กลางที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมด และให้มีการ backup ข้อมูลลงเทปเดือนละครั้ง เพื่อป้องกันกรณีข้อมูลสูญหาย และง่ายต่อการกู้ข้อมูลกลับมา

2. มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบและการดูรายงานต่างๆ แบ่งได้คือ HR, Team Leader, Employee

3. สามารถกู้คืนข้อมูลได้กรณีระบบล่ม และระบบต้องสามารถกลับมาใช้งานได้ภายใน 2 ชั่วโมง

4. กรณีที่ผู้ใช้ยังไม่มีการบันทึกเวลาเข้างานของวันทำงานนั้นๆ เมื่อ login เข้าระบบให้แสดง Module ของการลงเวลาในหน้าหลักของระบบ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งานและเป็นสิ่งช่วยเตือนให้ผู้ใช้ระบบไม่ลืมลงเวลาทุกครั้ง

5. มีปฏิทินสำหรับการระบุวันที่เพื่อเพิ่มความสะดวก

6. มีตัวเลือกที่หลากหลายในการเรียกดูรายงานต่างๆ เช่น Team Leader สามารถดูรายงานการลาของพนักงานใต้บังคับบัญชาเป็นรายเดือน,รายปี หรือระบุช่วงวันที่ได้ เป็นต้น

7. HR user มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
- กรณีมีพนักงานเข้าใหม่ HR จะเป็นผู้เพิ่ม Login account, ประวัติพนักงาน และกำหนดข้อมูลประวัติเบื้องต้นให้แก่พนักงานใหม่ เช่น ชื่อ-นามสกุล , แผนก , ตำแหน่งงาน , กำหนด Team Leader ให้กับพนักงานใหม่ (ถ้ามี) เป็นต้น
- กรณีพนักงานต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประวัติเบื้องต้น จะต้องยื่นเอกสารหลักฐานให้ทาง HR เป็นผู้แก้ไข เช่น เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล , เป็นสถานภาพการสมรส , เปลี่ยนที่อยู่ เป็นต้น แต่สำหรับข้อมูลทั่วๆไป พนักงานสามารถเข้าไปแก้ไขรายละเอียดได้เอง
- กรณีพนักงานเสียชีวิต หรือลาออก HR จะต้องเข้าไป update สถานภาพของพนักงานนั้น
- HR ต้องสามารถสร้างแผนกเพิ่มเติมได้ เพื่อรองรับกรณีที่องค์กรมีการเปลี่ยนแปลง
- HR สามารถดูรายงานทั้งหมดของระบบได้ เช่น สถิติการเข้างานของพนักงานแบบ รายวัน/รายเดือน/รายปี เป็นต้น

8. Team Leader มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
- หัวหน้าทีมจะได้รับคำร้องและพิจารณาเพื่อ approve/reject/cancel แบบฟอร์มที่พนักงานยื่นเข้ามา
- หัวหน้าทีมสามารถตรวจสอบจำนวนพนักงานในสังกัดตัวเองได้
- หัวหน้าทีมสามารถดูสถิติการเข้างานและรายงานต่างๆของพนักงานในสังกัดตัวเองได้ เพื่อช่วยในการพิจารณาประเมินพนักงานในสังกัด

9. Employee มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
- พนักงานสามารถดู/แก้ไข ประวัติของตัวเองได้ (ในส่วนที่สามารถให้แก้ไขได้)
- พนักงานสามารถสร้างแบบฟอร์มต่างๆ (การลา,การทำงานนอกเวลา,การทำงานนอกสถานที่) เพื่อส่งไปให้ทาง Team Leader พิจารณาและ approve/reject ได้
- พนักงานสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูล/ลบแบบฟอร์มต่างๆได้ กรณีที่ Team Leader ยังไม่ทำการ approve/reject เท่านั้น
- พนักงานสามารถยกเลิกแบบฟอร์มต่างๆ ที่ทาง Team Leader ได้ทำการ approve/reject แล้วได้ โดยการเปลี่ยนสถานะของแบบฟอร์มนั้น และแบบฟอร์มนั้นจะถูกส่งไปให้ทาง Team Leader รับทราบ
- พนักงานสามารถดูรายงานต่างๆของตัวเองได้ พร้อมทั้งตรวจสอบสิทธิ์การลาที่เหลือในแต่ละปี
-พนักงานสามารถบันทึกการเข้างานและออกจากงานได้ โดยจำเป็นต้องกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับการทำงานในแต่ละวันด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น